رنگ پس زمینه tomato است.
رنگ پس زمینه rgb(107, 142, 35) است.
رنگ پس زمینه rgba(0, 0, 0, 0.5) است.
رنگ پس زمینه 4a7deb# است.
رنگ پس زمینه hsl(290, 67%, 58%) است.